Навігація


Спорт

                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                           рішенням сесії Хлистунівської

                                                                           сільської ради №  2- 6/7

                                                                           від 18.01.2019

 

П Р О Г Р А МА

розвитку фізичної культури і спорту в  Хлистунівській сільській раді на 2019-2020 роки

 

Паспорт Програми

Найменування

Програма розвитку фізичної культури і спорту

 в Хистунівській сільській раді на 2019-2020 роки

Ініціатор розроблення

Програми

Хлистунівська  сільська  рада
Розробник Програми Хлистунівська сільська  рада
Відповідальні виконавці

Виконавчий  комітет  Хлистунівської  сільської

ради, головний бухгалтер сільської  ради,

інструктори з фізичного виховання та спорту Городищенського ФОКС «Колос», головний лікар Хлистунівської амбулаторії,  директори навчальних закладів Хлистунівської ОТГ, директори ЦКД Хлистунівської ОТГ.

Мета Програми

Поліпшити стан здоров’я населення, сприяти у

створенню умов для забезпечення оптимальної

рухової активності кожної людини, досягнути

достатнього рівня фізичної та функціональної

 підготовленості, а також соціального благополуччя.

Термін реалізації Програми 2019-2020 роки
Учасники Програми

Хлистунівська  сільська рада, інструктори з

фізичного виховання та спорту Городищенського

ФОКС «Колос», директори навчальних закладів Хлистунівської ОТГ, директори ЦКД

Хлистунівської ОТГ.

Джерела фінансування

Сільський  бюджет, кошти  інвесторів, меценатів,

добровільних  внесків юридичних та  фізичних  осіб, грантів та дарунків від підприємств (організацій), інші надходжень, які не

суперечать чинному законодавству.

Очікувані результати

виконання Програми

Виконання даної Програми, дасть змогу покращити

матеріально-технічну базу для занять масовим

спортом на території сільської ради. Залучення

талановитої молоді до занять фізичною  культурою

і  спортом, приведе  до досягнення нею високих

спортивних результатів  та  здорового  способу

життя.

 

1. Загальні положення. 

        Сільська програма розвитку фізичної культури і спорту по  Хлистунівській сільській раді на 2019-2020 роки ( далі — Програма) розроблена на виконання закону України «Про фізичну культуру і спорт».

     У Програмі враховано положення Закону України «Про фізичну культуру і спорт», Національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту, укази Президента України. Програму діяльності Кабінету Міністрів України, інші програмні , законодавчі  та нормативно-правові документи щодо регулювання розвитку фізичної культури та спорту, а також методичні рекомендації щодо формування і реалізації регіональних програм розвитку фізичної культури і спорту, затверджених  Міністерством  України у справах сім’ї, молоді та спорту.    Програма входить до системи заходів, спрямованих на забезпечення реалізації стратегічних пріоритетів розвитку фізичної культури і спорту, визначених у Концепції Державної програми розвитку фізичної культури і спорту та базується на основних засадах стратегії розвитку фізичної культури і спорту Городищенського району на 2019рік.

    Програма є узгодженим за ресурсами, виконавцями і термінами реалізації комплексних заходів, спрямованих на створення та поліпшення правових, фінансових, організаційних, соціально-економічних основ діяльності у сфері фізичної культури і спорту, та регулює найбільш важливі  суспільні відносини у створені умов для розвитку фізичної культури і спорту, як важливої складової здорового способу життя та зміцнення здоров я громадян сільської ради.

    Заходи Програми розроблено Хлистунівською сільською радою за участю депутатів Хлистунівської сільської ради.

2. Мета Програми.

Метою Програми є визначення та забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів, спрямованих на формування  національної моделі розвитку сфери фізичної культури і спорту  на демократичних та гуманістичних засадах.

Для досягнення мети Програми необхідно вирішити такі основні завдання:

— забезпечити об’єднання зусиль у розвитку фізичної культури і спорту заінтересованих громадських та приватних організацій, широких верств населення;

— сформувати у населення  сталі традиції та мотивації щодо фізичного виховання і спорту, як важливих чинників забезпечення здорового способу життя;

— удосконалити форми залучення різних груп населення до регулярних та повноцінних занять фізичною культурою і спортом за місцем їх проживання, навчання, роботи та у місцях масового відпочинку;

— сформувати систему дитячого спорту;

— удосконалити систему дитячо-юнацького спорту;

— удосконалити систему формування та підготовки сільських збірних команд з різних видів спорту;

— удосконалити управління сферою фізичної культури і спорту шляхом створення умов для зростання ролі громадських та приватних організацій фізкультурно-спортивної спрямованості;

— удосконалити економічні засади сфери фізичної культури і спорту, запровадити ефективні моделі нормативно-правового, кадрового, фінансового, матеріально-технічного, наукового, медичного та інформаційного забезпечення.

3. Напрями виконання Програми

         Виконання Програми здійснюється за такими напрямками

         1. Фізкультурно-оздоровча та масова робота

—         фізвиховання в закладах дошкільної та загальної освіти;

—         спорт для всіх за місцем проживання;

—         виробнича фізкультура та масовий спорт за місцем роботи.

            2. Розвиток олімпійського та неолімпійського спорту

—         дитячий спорт;

—         дитячо-юнацький спорт;

—         спорт вищих досягнень;

—         спорт ветеранів.

 3. Система забезпечення розвитку фізичної культури і спорту

—         нормативно-правове забезпечення;

—         кадрове забезпечення;

—         матеріально-технічне забезпечення;

—         фінансове забезпечення;

—         інформаційно-пропагандистське забезпечення.

4. Основні завдання Програми

1. Створення  умов повноцінного функціонування фізкультурно- оздоровчої та спортивно-масової роботи на території  Хлистунівської сільської ради.

2. Підвищення ефективності  підготовки спортсменів шляхом формування дитячо-юнацьких спортивних гуртків, секцій незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості.

3. Підвищення рівня сфери фізичної культури і спорту та фінансового забезпечення:

4. Поліпшення результатів виступів спортсменів та команд села в районних, обласних змаганнях;

5. Збільшення кількості дітей та молоді організованими спортивними секціями та гуртками;

6. Забезпечення населення фізкультурно-спортивними залами та спортивними майданчиками;

7. Підвищення рівня інформаційно-просвітницької діяльності, пропагандистської роботи серед населення за здоровий спосіб життя.

5. Основні  заходи  щодо  реалізації  Програми

1. Сприяти розвитку команд із ігрових видів спорту.

2. Забезпечувати участь юнацької та дорослої футбольної, волейбольної та баскетбольної команд, спортсменів гирьовиків, шахістів та інших в чемпіонатах та кубках району, інших офіційних змаганнях.

3. Проводити відповідну роботу  з державними , громадськими та благодійними організаціями, керівниками установ, приватними бізнесменами на предмет залучення коштів та транспорту для участі  в змаганнях різних рівнів.

4. Здійснювати матеріальне забезпечення виїзних матчів сільської футбольної команди  на чемпіонат району  та  прийняття  участі інших  учасників  у  районних  та  обласних  спортивних  заходах.

5. Здійснювати комплексні заходи по проведенню поточних ремонтів спортивних об‘єктів  сільської ради.

6. Придбання спортивної форми футбольної команди.

7. Проводити всі спортивні масові заходи  в присутності медичного працівника.

8. Придбання медичної аптечки (фельдшерська сумка з медикаментами) для надання невідкладної медичної допомоги учасникам змагань.

9. Інформувати населення села щодо часу та дати проведення на  території

населеного пункту спортивно-масових заходів.

10. Висвітлювати на сторінках районної газети участь  спортсменів села в змаганнях та спартакіадах різних  рівнів.

11. Придбання ( для нагородження  спортсменів) грамот, дипломів, кубків, цінних подарунків.

12. Проводити сільські турніри, змагання до державних та святкових дат.

6. Фінансове забезпечення Програми.

Фінансове виконання заходів Програми буде здійснюватись у межах коштів що передбачатимуться у сільському бюджеті на 2019-2020 роки на заходи і розвиток фізичної культури і спорту, з врахуванням можливостей дохідної частини бюджету для спрямування коштів на вказані цілі. Розрахунок коштів на одного учасника спортивних змагань на одну добу встановити 50 гривень.

Для  реалізації  Програми  також можливе фінансування за рахунок

додаткових надходжень до сільського бюджету, коштів  інвесторів, меценатів,  добровільних  внесків  юридичних та  фізичних  осіб, грантів

та дарунків  від підприємств (організацій), інших надходжень, які не суперечать чинному законодавству.

7.   Медичне забезпечення програми.

 Залучати працівників медичної установи села Хлистунівка під час проведення спортивних змагань на території села для забезпечення надання кваліфікованої невідкладної медичної допомоги учасникам змагань.

8. Інформаційно-пропагандистське забезпечення

1. Удосконалювати систему інформування населення про позитивний вплив на людину оптимальної рухової активності, в тому числі шляхом проведення соціальної реклами масового зайняття спортом , як важливого чинника здорового способу життя з метою залучення селян до регулярних фізкультурно-оздоровчих програм.

2. Інформувати населення територіальної громади щодо часу та дати проведення спортивно-масових заходів.

 

 

                 Секретар:                                             І.І. Ломакіна

 

З А Х О Д И

щодо  виконання    програми розвитку фізичної культури і спорту в  Хлистунівській сільській раді

на 2019-2020 роки

№ з/п Перелік заходів Програми Виконавці Джерела фінансування

1. Організаційно-інформаційне забезпечення

1

Фінансування посади інструктора

з фізичного виховання та спорту.

виконавчий  комітет  сільської  ради місцевий  бюджет
2 Забезпечити участь юнацької та дорослої футбольної, волейбольної та баскетбольної команд, спортсменів гирьовиків, шахістів та інших в чемпіонатах та кубках району, інших офіційних змаганнях.

інструктори з фізичного

виховання та спорту,

директори закладів освіти Хлистунівської

ОТГ, виконавчий  комітет  сільської  ради

фінансування  не потребує
3

Інформувати населення

щодо часу та дати

проведення на  території села

спортивно-масових

заходів.

        інструктори

       з фізичного

      виховання та

           спорту

фінансування  не потребує
4 Матеріальне забезпечення виїзних матчів сільської футбольної команди  на чемпіонат району  та  прийняття  участі інших  учасників  у  районних  та  обласних  спортивних  заходах.  виконавчий  комітет  сільської  ради місцевий  бюджет
5 Проводити юнацькі спортивні ігри з усіх видів спорту, спартакіади, змагання.

Інструктори  фізичного

виховання та спорту,

директори закладів освіти Хлистунівської

ОТГ

фінансування  не потребує

2. Медичне  забезпечення

1 Залучити медичних  фахівців, під час проведення спортивних змагань на території сільської  ради, для забезпечення надання кваліфікованої невідкладної медичної допомоги учасникам змагань. Хлистунівська амбулаторія

фінансування  не потребує

 

3. Фінансове  забезпечення

1

Придбання спортивного інвентаря :

— м’ячі футбольні;

— м’ячі волейбольні;

— спортивне взуття;

виконавчий  комітет  сільської  ради місцевий  бюджет
2 Придбання медичної аптечки (фельдшерська сумка з медикаментами) для надання невідкладної медичної допомоги учасникам змагань. виконавчий  комітет  сільської  ради

місцевий  бюджет,

добровільні  внески суб’єктів підприємницької діяльності.

                 Секретар:                                             І.І. Ломакіна