Навігація


Бюджет громади

Бюджет громади

Хлистунівська сільська рада
Городищенського району Черкаської області

РІШЕННЯ 

18 січня  2019 року                                                № 2-12/VІІ 

Про  бюджет Хлистунівської
сільської об’єднаної територіальної громади на  2019 рік

 

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26,частини 1 статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» статей 76,77 бюджетного кодексу України,сільська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Визначити на 2019 рік:
  • доходи бюджету об’єднаної територіальної громади в сумі 35805200 гривень,  у тому числі доходи загального фонду бюджету 35796600 гривень,  доходи спеціального фонду бюджету –8600 гривень, згідно з додатком №1 до цього рішення;
  • видатки бюджету об’єднаної територіальної громади в сумі 35805200 гривні, у тому числі  видатки загального фонду  бюджету об’єднаної територіальної громади – 35796600 гривні, видатки спеціального фонду  бюджету об’єднаної територіальної громади –8600 гривень;

    — оборотний залишок бюджетних коштів бюджету об’єднаної територіальної громади  в розмірі 5000 гривень.

  1. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів бюджету об’єднаної територіальної громади на 2019 рік у сумі  35805200    гривні в розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, згідно з додатком №3 до цього рішення.

3.Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти, згідно з додатком №4  до цього рішення.

Делегувати виконавчому комітету Хлистунівської сільської ради  повноваження приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного та місцевого бюджету у період між  сесіями сільської ради з наступним  внесенням змін до рішення про бюджет  об’єднаної територіальної громади.

4.Затвердити у складі видатків бюджету об’єднаної територіальної громади  кошти на реалізацію регіональних програм у сумі  1793500 гривень, згідно з  додатком № 5 до цього рішення.

5.Установити, що в загальному фонді бюджету об’єднаної територіальної  громади  на 2019 рік:

— до доходів загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та міжбюджетні трансферти ,визначені статями 97 та 101 Бюджетного  кодексу України ( крім  субвенцій,визначених статтею 691  та  частиною першою статті Бюджетного кодексу України);

— джерелами формування в частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 статями 15,  та частиною 1 статті  72 Бюджетного кодексу України.

  1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади на 2019 рік:

— у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

— у частині фінансування є надходження, визначені статтями  частиною 1 статті 15 та частиною 2 статті 72 Бюджетного кодексу України.

  1. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету об’єднаної територіальної громади видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами    

реабілітації,виробами медичного призначення для індивідуального 

користування;

оплата послуг з охорони комунальних закладів культури;

    оплату енергосервісу.

8. Доручити голові Хлистунівської сільської ради здійснювати у 2019 році на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету об’єднаної територіальної громади на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету Хлистунівської сільської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету об’єднаної територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Головним розпорядникам коштів бюджету об’єднаної територіальної громади забезпечити:

1) зaтвеpдження пaспоpтів бюджетних пpогpaм протягом 45 днів від дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та проведення оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

5) у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

11. Якщо після прийняття рішення про бюджет об’єднаної територіальної громади повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. Передача бюджетних призначень у цьому випадку здійснюється за рішенням виконавчого комітету Хлистунівської сільської ради, погодженим постійною комісією сільської ради з питань фінансів,бюджету,планування соціально-економічного розвитку,інвестицій та міжнародного співробітництва у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету об’єднаної територіальної громади, виконавчий комітет Хлистунівської  сільської ради , за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням виконавчого комітету Хлистунівської сільської ради, погодженим постійною комісією сільської ради з питань фінансів,бюджету,планування соціально-економічного розвитку,інвестицій та міжнародного співробітництва, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Забороняється без внесення змін до рішення про бюджет об’єднаної територіальної громади збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами бюджету Хлистунівської сільської об’єднаної територіальної громади на:

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

видатки за бюджетними програмами, пов’язаними з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.

Надати право виконавчому комітету Хлистунівської сільської ради вносити зміни до переліку об’єктів  та заходів,видатки на які проводяться за рахунок коштів бюджету розвитку,екологічного податку,грошових стягнень за шкоду,заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища  внаслідок господарської та іншої діяльності,надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського  виробництва,перелік регіональних програм,які фінансуватимуться за рахунок коштів обласного бюджету,у межах та із зміною обсягів загального та спеціального фондів.

12.Делегувати виконавчому комітету Хлистунівської сільської ради між сесіями сільської ради повноваження приймати розпорядження ,щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів із державного та місцевих бюджетів із наступним внесенням змін до рішення про бюджет об’єднаної територіальної громади.

13. Делегувати Городищенській районній раді повноваження, що стосуються:

здійснення соціальних виплат, пільг, субсидій та допомог, визначених підпунктом б) пункту 4 частини першої статті 89, підпунктом а) пункту 4 частини першої статті 90 Бюджетного кодексу України, обласними програмами соціального захисту, що здійснюються за рахунок трансфертів з державного та обласного бюджетів.

— надання медичних послуг первинної та вторинної медицини жителям об’єднаної територіальної громади за рахунок міжбюджетних трансфертів з бюджету об’єднаної територіальної громади;

— надання послуг у сфері освіти та її розвитку жителям об’єднаної територіальної громади за рахунок міжбюджетних трансфертів з бюджету об’єднаної територіальної громади.

14. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.

15.Додатки № 1 – 5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
16. Виконавчому комітету Хлистунівської  сільської ради оприлюднити це рішення не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття у газеті «Вісник Городищини».

17. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань фінансів,бюджету,планування соціально-економічного розвитку,інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

За дорученням ради

сільський голова                                               Н.О.Сенкевич